EDMONTON’S ALTAMEDA ON TOUR THIS FALL – Pheromone Recordings